Egészségpolitika mesterképzési szak

Egészségpolitika mesterképzési szak

 • Szak neve:
  • Egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési szak (MSc)
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Okleveles egészségpolitikai szakértő
 • Specializáció:
  • Egészségpolitika tervezés és elemzés specializáció
 • Képzési idő:
  • 4 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)
 • Mi a képzés célja?
  • A képzés célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik az egészségügy területén képesek önálló egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni, és ezáltal hozzájárulni a tevékenységük színterét jelentő intézmény, térségi (országos, regionális, kistérségi) rendszer széles értelemben vett teljesítményének, eredményességének a javításához.

Az egészségpolitika tervezés és elemzés specializáció specifikus célja: az egészségügyi ellátás országos és térségi (regionális és kistérségi) rendszereinek, problémáinak sokoldalú, interdiszciplináris elemzésére, döntési alternatívák kidolgozására, hatástanulmányok készítésére és egészségügyi intézmények stratégiai tervének elkészítésére, illetve ezekre irányuló munka vezetésére alkalmas szakemberek képzése.

 • Doktori képzés
  • A tehetséges hallgatók számára a Debreceni Egyetem Egészségtudományok doktori iskolája és a Közgazdaságtudományi Kar Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori iskolája nyújt lehetőséget tanulmányaik folytatására.
 • Hol helyezkedhetnek el az egészségpolitikai és finanszírozási szakértők?
  • A szakképzettség megfelelő ismereteket nyújt ahhoz, hogy a végzettek:
   • az egészségügyi igazgatásban (minisztériumokban és háttérintézményeikben, egyéb országos hatáskörű, nem egészségügyi profilú, de az egészségüggyel is foglalkozó országos hatáskörű szervezeteknél; az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi és megyei igazgatóságain; a települési önkormányzatokban),
   • az egészségügyi szolgáltató intézményekben (elsősorban kórházakban, és a jövőben várhatóan növekvő számú komplex szolgáltatói szervezetekben),
   • önkéntes egészségbiztosítási pénztárakban,
   • non-profit szervezetekben és a magánszektorban (egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknál),
   • gyógyszer- és orvosi műszergyártó és forgalmazó cégeknél,
   • továbbá az oktatásban-kutatásban és a médiában egyaránt érdemi, hasznos tevékenységet fejtsenek ki.
 • A jelentkezéshez javasolt szakok
  • Az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek felsorolása:
   • 1. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:
    • a) Társadalomtudományi képzési terület,
     • társadalmi tanulmányok alapképzési szak,
     • szociológia alapképzési szak,
    • b) Orvos- és egészségtudományi képzési terület,
     • egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak,
     • ápolás és betegellátás alapképzési szak,
     • egészségügyi szervező alapképzési szak,
    • c) Gazdaságtudományok képzési terület,
     • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak,
     • közszolgálati alapképzési szak,
     • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok.
   • 2. A megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:
    • az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
     • A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:
    • közgazdasági ismeretek, társadalompolitika, statisztika, politikatudomány, pszichológia, kommunikáció, számítástechnika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségügyi informatika, egészségügyi igazgatás, szociológia.
 • Oktatási program
  • Elméleti alapozás
   • Bevezetés a közgazdaságtanba, egészségpolitika, egészségszociológia, egészségügyi etika és jog, epidemiológiai alapismeretek, népegészségügyi medicina
  • Szakmai törzsanyag
   • Egészségügyi informatika, statisztika alapjai, pénzügyi- és számviteli ismeretek, egészség-gazdaságtani elemzések alapjai, egészségügy az Európai Unióban, egészségügyi rendszerek finanszírozása, komplex regionális elemzés és fejlesztés; magyar egészségügyi rendszer, népegészségügyi programok tervezése és menedzsmentje, vállalkozás-gazdaságtan, statisztikai módszerek az egészségügyi elemzésekben, kommunikáció
  • Differenciált szakmai anyag
   • A magyar egészségügy finanszírozása, térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben, emberi erőforrás-menedzsment, minőségmenedzsment, stratégiai tervezés és menedzsment az egészségügyi intézményekben, szociális munka és egészségügy, közigazgatási ismeretek.
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési és kimeneti követelmények
Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 04. 12:25