Komplex rehabilitáció mesterképzési szak

Komplex rehabilitáció mesterképzési szak

 • Szak neve:
  • Komplex rehabilitáció mesterképzési szak (MSc)
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Okleveles komplex rehabilitációs szakember
 • Specializáció:
  • Sportrehabilitáció
 • Képzési idő:
  • 4 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)
 • Mi a képzés célja?
  • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett multidiszciplináris ismeretek birtokában képessé válnak az egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció területén az egyének és a célzott közösségek/ csoportok számára a társadalmi beilleszkedést hatékonyan elősegíteni. Emellett a rehabilitációs tevékenység eredményének mérésére, értékelésére, kommunikálására és annak javítására is kellően felkészülnek.

Alkalmasak az egészségügyi rehabilitáció minden területén a szolgáltatások koordinálására, betegirányításra, rehabilitációs szolgáltatók tevékenységének összehangolására, ellátásfejlesztésre, továbbá a rehabilitáció eredményességének mérésére, a gyakorlatot megalapozó kutatások végzésére.

A szakemberek a komplex rehabilitáció többi szektorában –a foglalkoztatási, a pedagógiai és a szociális rehabilitáció területén – hasonló koordináló és szervező feladatok mellett konkrét intézményszervezési, projektírási, megvalósítási, monitorozási és minőségellenőrző feladatokat láthatnak el, valamint a kormányzati és adminisztratív szférában (minisztériumok, önkormányzatok, egyéb hivatalok) a komplex rehabilitáció bármelyik szegmensét, vagy annak egészét érintő tevékenységeket végezhetnek.

 • Hol helyezkedhetnek el a szakemberek?
  • Az egészségügyi rehabilitáció bármelyik színterén (rehabilitációs centrum, kórház, szakkórház, nappali vagy kistérségi, illetve lakóközösségi ellátó intézmények), valamint a komplex rehabilitáció egyéb szektorában: a foglalkoztatási, a pedagógiai és a szociális rehabilitáció területén, a kormányzati és adminisztratív szférában (minisztériumok, önkormányzatok, egyéb hivatalok).
 • A jelentkezéshez javasolt szakok
  • 1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak, ápoló és gyógytornász szakiránya, az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányai.
  • 2. Kiegyenlítő kreditek teljesítésével vehetők figyelembe elsősorban a konduktor, a gyógypedagógia, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakok, egészségügyi szervező, sport- és rekreációszervezés, szociális munka, szociálpedagógia, valamint a pszichológia alapképzési szakok.
  • 3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  • 4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
   • a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 25 kredit fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia területeiről,
   • a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 10 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 • Oktatási program
  • Elméleti alapozás
   • Egészségtudományi ismeretek: az egészségi állapot meghatározó tényezői (az egészség fizikai, mentális és szociális dimenziói; a rehabilitáció szempontjából alapvető fontosságú fiziológiai, pszichológiai, kineziológiai, epidemiológiai és biostatisztikai ismeretek, a betegségek és a fogyatékosságok fizikai, társadalmi, jogi, környezeti meghatározottsága, társadalmi/ gazdasági következményei). Rehabilitáció-specifikus ismeretek: a funkciózavarok definiálása, alapvető vizsgálati módszerek, osztályozási rendszerek, a rehabilitáció alapvető fogalomrendszere, szakmaetikai és jogi ismeretek.
  • Szakmai törzsanyag
   • Népegészségügyi ismeretek, magatartástudományi ismeretek, epidemiológiai és biostatisztikai kutatások, klinikai oksági kapcsolatok, a rehabilitációs tevékenység elméleti alapjai, rehabilitációs ellátási rendszerek, kommunikációs ismeretek, az irodalomkutatás kritikus szemlélete, kutatástervezési alapismeretek.
  • Differenciált szakmai ismeretek
   • Kutatási projekttervezés; kognitív értékelés; szociális és foglalkoztatási ismeretek; szociális és viselkedési tényezők vizsgálata; életminőség kutatás a rehabilitációban; speciális kutatás a stroke területén; speciális kutatás a spaszticitás területén; ergonómiai kutatás; pedagógiai rehabilitáció specialitásai az elvesztett képességek újratanulásában.
 • Doktori képzés
  • A Debreceni Egyetem Doktori Iskoláiban (elsősorban az Egészségtudományok Doktori Iskola keretei között) alapvető epidemiológiai kutatások (a fogyatékos személyek rehabilitációs szükségleteinek felmérése); a krónikus betegek pszichés vezetése és rehabilitációja; a szociális kapcsolatrendszerek népegészségügyi jelentősége; az autoimmun rendszert érintő betegségek stb. kutatási területeken van lehetőség a tudományos fokozat (doktori cím) megszerzésére.
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és az Egészségtudományi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési és kimeneti követelmények
Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 04. 12:29