Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő

 

A védőnői szolgálat több, mint 100 éve teljesít szolgálatot a magyar népegészségügy területén, úgy hogy napról-napra eleget tesz Tauffer Vilmos 1917-ben megfogalmazott vezérgondolatának, miszerint „Minekünk be kell hatolni a nép közé….”. Létrejöttétől kezdődően, a ma már hungarikumnak számító védőnői szolgálat, a nő-, anya-, csecsemő- és gyermekvédelemet, a családgondozást, a lakosság egészségi állapotának javítását helyezte tevékenységének fókuszába különböző munkaterületeken.
Az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakiránya olyan szakembereket képez, akik az egészség megőrzését és fejlesztését, a betegségek megelőzését élethivatásuknak tekintik.
A védőnő szakirányt azoknak ajánljuk, akik szeretik a mozgalmas, változatos, önállóan végezhető mun-kát. Akikhez közel áll a családokkal, gyermekekkel való segítő szándékú foglalkozás, akik empatikusak, nyitottak az emberek, családok problémái iránt, ugyanakkor magabiztosak.
A Magyar Örökség Díjas védőnői szolgálat tagjai több mint 100 éve kulcsszerepet töltenek be a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjú- és családvédelemben. A védőnői munka értékközvetítő, partneri viszonyra épülő segítő tevékenység.  A mindennapi munkájuk során ember-léptékű, segítő értékrend alapján végzett családközpontú gondozásukkal az egészség megtartását, fejlesztését szolgálják. A védőnő a családgondozási munkája végzésekor gyakran találkozik a családok pszichés és szociális egyensúlyának megbomlásával. Ezekkel való foglalkozás magas fokú empátiát, szaktudást és segítőkészséget igényel. Ezek a feladatok újabb kihívások elé állítják a védőnőket, és szükségessé teszik az egész életciklus folyamán való tanulást. 

A képzés célja

A védőnő szakirányon a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a családközpontú, korszerű védőnői tevékenység ellátásához, különösen a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén; képesek

  • az egészségügyi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetőség szerinti megoldására szoros együttműködésben szakmai és társadalmi szervezetekkel
  • az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak - egészségügyi és szociális - szükségle-teinek feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen igények megállapítására, kielégítésére,
  • népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére,
  • a nővédelmi feladatok ellátására, a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésére,
  • családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anya-ságra és szülői szerepre való felkészítésre,
  • várandós anyák, kisgyermekek célzott gondozására, szűrővizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgősség esetén kórházi elhelyezés kezdeményezésére

Nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komp-lex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Érettségi követelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból: biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) v. természettudomány v. egy szakmai előkészítő tárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy. Szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek. Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek. A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Továbblépési lehetőségek

Hallgatóink a szorosan értelmezett szakmai tudáson és tapasztalaton kívül lehetőséget kapnak a kitekintésre általában a segítő szakmák világába. Több önkéntes programba csatlakozhatnak be, ahol megtapasztalhatják a saját hivatásuk létjogosultságát olyan terepen is, ami nem feltétlen a szorosan vett szakmai kompetenciák és tevékenységek körébe tartozik, ugyanakkor megismerkednek a társzakmák tevékenységeivel és megtanulják az együttműködés, az egymás segítés mikéntjét. Partnereinknél - mint például a Speciális Olimpia mozgalom -, különböző tevékenységekben vesznek részt hallgatóink, megismerve a fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő személyek gondozásának sepciális terepét.
Az önkéntes programok a szakmai kompetenciák szélesítésén túl segítenek a az egyén identitásának, az önismeretnek a mélyítését, az egyéni intra- és interperszonális készségek fejlődését, és közösséget adnak.

A szakon végzett hallgatók több irányban léphetnek tovább az Msc szintű oklevél megszerzésének irányába, akár a Debreceni Egyetem, mi több, ka-runk képzési palettájának lehetőségeit kihasználva. A pedagógiai irány iránt érdeklődők választhatják az egészségügyi tanári szakot (DE EK), a szociális terület felé orientálódó hallgatók tovább tanulhat-nak az egészségügyi szociális munka szakon (DE EK), az egészségfejlesztési irányt pedig a DE Népegészségügyi Kara által kínált mesterképzésekben találják meg az érdeklődők, hogy csak néhányat említsünk. A szak Msc szintű képzése jelenleg kidolgozás alatt áll, így rövidesen szakvédőnő képesí-tés megszerzésére is lehetőség nyílik. Az Msc képzés többféle specializáció választására ad majd lehetőséget a jelentkezőknek.
A kutatás, tudományos munka iránt vonzódó hallgatók az Msc szint után doktori (PhD) fokozatot is szerezhetnek egyetemünkön.
Az iskolavédőnői ellátás iránt érdeklődő védőnők szakirányú továbbképzésen (Ifjúsági védőnő) fejleszt-hetik tovább ismereteiket.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók elsősorban területi, intézeti (kórházban,) vagy ifjúsági védőnőként helyezkednek el. Aktív védőnőként lehetőségük nyílik elvégezni többek között például a szülésre felkészítő vagy a babamasszázs tanfolyamot, a Családvédelmi Szolgálat védőnői teendőinek ellátásához szükséges továbbképzést, melyekkel sikeresen bővíthetik tevékenységi körüket. 
Ezen, klasszikus helyek mellett azonban igény lehet védőnőkre például:

  • orvos-, vagy patikalátogatóként
  • egészségfejlesztési irodák munkatársaként
  • oktatóként (baby sitter- képzés, szülésre felkészítés, anyatejes táplálási tanácsadó)
  • mama service szolgálat, Babamentő Szolgálat, életmód tanácsadóként

A védőnők elhelyezkedési lehetőségei jónak mondhatóak, magas a betöltetlen állások száma.

A képzésről

Képzési idő: 8 félév
Képzési terület: orvos- és egészségtudományi
Szerezhető fokozat: BSc
Szerezhető szakképzettség: védőnő
Megszerzendő kreditek száma: 240
Képzési forma (tagozat): nappali és levelező

Ifjúsági Védőnő Szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 2 félév
Képzési forma (tagozat): levelező
A képzés önköltséges formában legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

Jelentkezés

A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató, valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad tájékoztatást. 

Szakirányú továbbképzésre jelentkezési határidő: 2021. január 31.

Jelentkezési cím:

Debreceni Egyetem
Egészségtudományi Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Telefon: (42) 404-411

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 15. 09:40