Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak

Védőnő Szakirány

  • Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., 4400 - 'A' épület
  • Tel: (42)404-411

Szakfelelősök:

 SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

Magyarországon a főiskolai szintű védőnői képzés 1975-ben indult el, amely folyamathoz a nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar 1990/91-s tanévben csatlakozott. A képzés ekkor még három éves (6 szemeszter) volt, ami az 1993/94-es tanévben négy éves (8 szemeszter) képzési időre módosult. Jelentős változást eredményezett a védőnők oktatásában a 2000/2001-es tanévben bevezetett kreditrendszer. Egyetemünk, főiskolánk és ez által szakunk jelenleg is nagy kihívásokkal néz szembe, amelyek közül a legjelentősebb az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás részeként, a lineáris képzésre való áttérés.
 
A Védőnői Szolgálat az Európai Uniós tagállamokban egyedülálló, védőnőképzés, illetve a védőnői hivatás gyakorlása jelenleg csak hazánkban folyik. A védőnő példaértékű munkája, már közel egy évszázados múltra tekint vissza, amely időszakban hatékony, kitartó primer prevenciós munkájukkal bebizonyították, hogy az egészségügy nélkülözhetetlen részét képezik.
 
A főiskolai oklevéllel rendelkező védőnők megfelelő ismeretekkel, készségekkel bírnak a családközpontú, korszerű védőnői gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazásában, különösen az anya-, csecsemő-, nő- és ifjúságvédelmi területen, otthoni és intézeti körülmények között, továbbá egyre jelentősebb szerepet töltenek be az egészségfejlesztés különböző területein, szinterein.

A szakon folyó képzés felépítése
 
A 2005/2006-os tanév őszi félévében a jelenleg duális képzésről szakunk áttért a lineáris képzésre, tehát az ekkor tanulmányaikat megkezdő első éves hallgatók már egy új, korszerű oktatási rendszerben kezdhetik el tanulmányaikat. A lineáris képzésben a hallgatóknak lehetőségük lesz arra, hogy főiskolai tanulmányaikat egyetemi szinten folytathassák tovább, ugyanis a felsőfokú alapképzésben, (Bachelor, BSc) alapképzésben megkezdett tanulmányok folytathatók a felsőfokú mesterképzésben (Master, MSc), sőt ha valaki tudását doktori szintre szeretné emelni, akkor meg van rá a lehetősége, hogy bekapcsolódjon a doktori (PhD) képzésbe. A Bachelor szintű oklevél a védőnő szakirány esetében alkalmassá teszi a végzett hallgatót arra, hogy a következő ciklusban mester diplomát szerezzen esetünkben például a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájában. Ugyanakkor a Bachelor oklevélhez piacképes, gyakorlati ismeretek is társulnak, a hallgatók jogosítványt szereznek meghatározott, speciális (védőnői) tevékenység végzésére. A képzés 8 féléves amelyből az első félév az Egészségtudományi képzési ágon belüli alapozó ismereteket, a második, harmadik félév az alapszakon belüli alapozó ismereteket adja, majd a negyedik félévtől a szakirány specifikus differenciált szakmai anyagok kerülnek sorra a képzésben. Az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek birtokában a hallgatók képesek lesznek munkájuk során a család - és közösség központú korszerű gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazására elsősorban a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, és ifjúságvédelmi területen. Tevékenységüket otthoni, családi és prevenciós szolgálati területen fejtik ki.
 
A II., illetve III. éves védőnő hallgatók a 2003/2004-ben indult kredit rendszerű képzésben, a IV. éves védőnő hallgatók, pedig 2002/2003-as tanévben indult kredit rendszerű mintatanterv alapján folytatják tanulmányaikat.
 
A képzés időtartama 4 év (8 félév), félévenként 14 oktatási héttel, előírt órarendi elfoglaltságokkal, valamint meghatározott tematikájú nyári, illetve évközi gyakorlatokkal. A félévek lezárásához a tanterv szerinti foglalkozásokon való aktív részvétel és az előírt vizsgák eredményes letétele szükséges. Az egész képzés szakdolgozat írásával és védésével, valamint írásbeli, szóbeli és gyakorlati államvizsgával fejeződik be.

KÉPZÉSI PROGRAM

Egyéb tevékenységek

A Védőnő Szakon tanuló hallgatók - csak úgy mint a főiskolai bármely más szakon tanuló hallgatója - részt vehetnek a Hallgatói Önkormányzat munkájában, képviselőként kivehetik részüket a különböző bizottságok tevékenységéből, illetve bekapcsolódhatnak a főiskola munkabizottságaiba képviselők delegálása által. A hallgatók számára lehetőség nyílik különböző rendezvények megszervezésére, a Védőnő Szak kultúrálás életének felpezsdítésére. Ilyen rendezvények az évről-évre hagyományosan megrendezendő szaknapok, szakestek, illetve az egész város felsőoktatási intézményeinek életében jelentős szavalóverseny. Főiskolánkra jellemző az élénk tudományos diákköri tevékenység, a hallgatók az általuk választott témában végezhetnek tudományos munkát, munkájukat előadhatják a minden évben hagyományosan megrendezendő Helyi Tudományos Diákköri Konferencián, országos és külföldi konferenciákon. Messzemenő támogatást kapnak az olyan szakmai és karitatív szervezetek munkájába való bekapcsolódáshoz, mint például a Magyar Védőnők Egyesülete, Vöröskereszt. Nem feledkezünk meg azokról a szakemberekről sem, akik már védőnőként tevékenykednek. Rendszeresen szervezünk számukra továbbképzéseket, amelyeket a szakma szívesen fogad és igényel. Aktív kapcsolatot tartunk fenn a gyakorlati képzéseinkben résztvevő oktató védőnőkkel, szakmai felügyelettel, számukra rendszeresen szervezünk megbeszéléseket, amely gördülékennyé teszi együttműködésünket, elősegíti a jó kapcsolattartást, információ áramlást.

A végzettek felkészültsége

Felkészítést kap a hallgató, hogy a családlátogatások során időben észleljen minden változást, azt jelezze és adjon rá adekvát tanácsot, és szükség esetén intézkedjen. Megtanulja, hogy tudjon figyelmesen meghallgatni, szakértő tanácsot adni és segíteni. Megismeri az egészséges életmódra való felkészítés elemeit, a betegségmegelőzés jelentőségét és módszereit. Végzésig a hallgatók elsajátítják mindazon korszerű és sokrétű elméleti ismereteket, gyakorlati tennivalókat és készségeket, amelyek jelenleg egy pályakezdő védőnőnek szükségesek. Kialakul bennük az önmagukkal szembeni igényesség, új problémák iránti fogékonyság, amely további szakmai fejlődésüket, ön- és továbbképzésre való igényüket megalapozza. Az elhelyezkedés a munkaadók által kiírt pályázatok alapján történik. A megfelelő munkakörben való elhelyezkedés lehetőségei jelenleg és perspektivikusan is jók.

Letölthető dokumentumok:

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 25. 09:44