Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó

 • A szakirányú továbbképzés megnevezése: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • A szakképzettség oklevélben szereplő neve: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
 • A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány
 • A felvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, pedagógus, valamint hittudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma.
 • A képzési idő: 2 félév
 • A szakképzettséghez szükséges kreditek száma:  60 kredit
 • A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítható kompetenciák

A hallgatóknak képeseknek kell lenniük

 • folyamatában látni és értelmezni a kisebbségek, az etnicitás, az interetnikus és csoportközi viszonyokat,
 • ismerni és hasznosítani az uniós és hazai vonatkozó jogszabályokat,
 • átfogó (szociológiai, antropológiai, szociálpolitikai, történeti) tudással rendelkezni a legjelentősebb hazai etnikai és szociális csoportok helyzetéről,
 • ismerni a kisebbségek többségi társadalommal való együttélésének különféle konfliktusait, és azok kezelésének lehetséges alternatíváit,
 • a kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok viszonyairól elemzések készítésére,
 • szaktanácsadói/szakmai feladatok ellátására,
 • a legújabb pedagógiai ismeretek és konfliktuskezelői technikák alkalmazására.
 • ​A hallgatóknak tájékozottnak kell lenniük a munkaerőpiaci lehetőségekről és a felnőttképzés irányairól.

A képzés során elsajátítható tudáselemek

Kisebbségszociológia, kisebbségi jog, kisebbségi nevelés és pedagógiai ismeretek, EU esélyegyenlőségi jog és politika, felnőttképzési ismeretek, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés ismeretei, romológia, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, speciális csoportok társadalmi helyzete, munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi ismeretek.

Személyes adottságok, készségek

Szociális érzékenység, kritikai gondolkodásmód, empátia, előítéletmentesség, elhivatottság, elkötelezettség, nyitottság, kreativitás, problémamegoldó készség, konfliktus felismerő és kezelő képesség.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók a megszerzett oklevél birtokában képesek lesznek minisztériumok, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, oktatási, nevelési intézményekben, civil szervezetekben operatív és szakmai feladatok elvégzésére. Képesek lesznek hazai és Európai Uniós viszonylatban értelmezni a kisebbségi és esélyegyenlőségi konfliktusokat, a képzés alatt elsajátított interdiszciplináris tudás és képességek birtokában alternatív megoldásokat keresni azokra.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Alapozó tantárgyak és ismeretkörök: 20 kredit
Szociálpolitika , Munkaerő-piaci ismeretek, Felnőttképzés, Pályaorientáció, Kommunikáció és konfliktuskezelés.
Szakmai tantárgyak és ismeretek: 30 kredit
Kisebbségszociológia, Romológiai ismeretek, Speciális csoportok társadalmi helyzete, Munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőség, Kisebbségi nevelés és pedagógia, Kisebbségi jog, EU esélyegyenlőségi jog és politika.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a speciális társadalmi csoportok körében átfogó tanácsadó tevékenységet végezni. Ismerik mind hazai, mind Európai Uniós vonatkozásban az esélyegyenlőségi jogokat, esélyegyenlőségi politikákat. Képesek felismerni és kezelni a különböző kisebbségi esélyegyenlőségi konfliktusokat s ezek feloldásara alkalmazni tudják az elsajátított konfliktuskezelési technikákat. Megoldási alternatívákon keresztül kísérletet tesznek az érintett társadalmi csoportok helyzetének javítására helyi és akár össztársadalmi szinten is. Szakértő tevékenységükkel hozzájárulnak a különböző társadalmi csoportok helyzetének, problémáinak tudományos szintű feltárásához, vizsgálatához.

 • A képzés formája
  • levelező
 • A képzés szerkezete
  • A képzési idő: 2 félév
  • Oklevélhez szükséges kredit száma: 60 kredit
  • A képzési idő kontakt óra száma: 170 óra
  • Az elmélet és a gyakorlat aránya: elmélet: 45%, gyakorlat: 55%
 • A képzés módszerei
  • előadás, szeminárium, esetmegbeszélés, tréning, e-learning   
 • A képzés tantárgyai:
  • Szociálpolitika és ágazati szociálpolitikák
  • Szociális és felnőttképzések rendszere
  • Pályaorientáció
  • Kommunikáció és konfliktusok
  • Kisebbségszociológia
  • Romológiai ismeretek
  • Speciális csoportok társadalmi helyzete
  • Inkluzív nevelés és pedagógiai kérdései
  • EU esélyegyenlőségi jog és politika
  • Munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi ismeretek

 Választható tantárgyak, melyekből 4 kreditet kell teljesíteni

 • Munkaügyi kapcsolatok
 • Cigány gyermekek az iskolában

Letölthető dokumentumok

 • Konzultációs beosztás
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 23. 07:54