Népegészségügyi mesterképzési szak

Népegészségügyi mesterképzési szak

 • Szak neve:
  • Népegészségügyi mesterképzési szak (MSc)
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Okleveles népegészségügyi szakember
 • Specializáció:
  • Népegészségügyi felügyelő specializáció
  • Epidemiológiai specializáció
  • Egészségfejlesztési specializáció
  • Környezet- és Foglalkozás-egészségügyi Specializáció
 • Képzési idő:
  • 3 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)
 • Mi a képzés célja?
  • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek megelőzésére a szakmai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttműködés során.
   • A népegészségügyi felügyelő specializáció célja
    • A lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igényeinek feltárására, azok rangsorolására és kezelésére, valamint a népegészségügyi tevékenység hatósági felügyeletére irányítói szinten is alkalmas szakemberek képzése.
   • Az epidemiológia specializáció célja
    • A lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló tényezőknek, valamint a betegségek megelőzési és kezelési lehetőségeinek biostatisztikai/epidemiológiai elemzésére, jellemzésére és monitorozására tudományosan és módszertanilag felkészült szakemberek képzése.
   • Az egészségfejlesztés specializáció célja
    • A népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére felkészült szakemberek képzése.
   • A környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializáció célja
    • A környezeti állapot (tényezők) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárására, elemzésére és jellemzésére, s ezáltal az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítására, ezek hatásainak csökkentésére (optimális esetben kiküszöbölésére), felkészült szakemberek képzése.
 • Hol helyezkedhetnek el a népegészségügyi szakemberek?
  • a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályain és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályain,
  • Egészségügyi államigazgatási intézményekben.
  • Önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályain.
  • Az egészségbiztosítás központi és területi intézményeiben.
  • Környezetvédelmi intézményeknél.
  • Az egészségügyi alapellátás területén illetve annak intézményeiben (kórház, járóbeteg-szakellátás stb.).
  • Ipari és agrárágazatok különböző szféráiban.
  • Foglalkozás-egészségügyi intézményekben.
  • Egyetemi és főiskolai tanszékeken, azok intézeteiben, kutatóhelyein.
  • Az egészségügyi ellátás technikai feltételeit biztosító intézményeiben (gyógyszergyárak, ipari vállalatok stb.).
  • Közoktatási intézményekben, civil szervezeteknél.
 • Oktatási program
  • Elméleti alapozás (nem teljes kreditérték beszámítása esetén)
   • A biostatisztika alapjai, az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezet-egészségtani alapismeretek, az egészségfejlesztés alapjai, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás
  • Szakmai törzsanyag (valamennyi specializáción azonos)
   • Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi gyakorlatban, egészségügyi rendszerek működése és irányítása, szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata, népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése
  • Differenciált szakmai anyag
   • Népegészségügyi felügyelő specializáció: Népegészségügyi genomika, Környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció, Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében, Foglalkozás-egészségtan, sugáregészségtan, Népegészségügyi felügyelet az EU-ban, Egészségügyi államigazgatási szakismeretek
   • Epidemiológia specializáció: Modern statisztikai módszerek, Fertőző betegségek epidemiológiája, Nem fertőző betegségek epidemiológiája, Klinikai epidemiológia, Népegészségügyi genomika
   • Egészségfejlesztés specializáció: Nem fertőző betegségek epidemiológiája, Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében, Az egészségfejlesztés gyakorlata, Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben, Etika az egészségfejlesztési gyakorlatban, Kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció, Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia
   • Környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializáció: Környezet-egészségtan és epidemiológia, Környezeti toxikológia, Környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció, Környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások, Környezetmonitorozás
 • Doktori képzés
  • A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájában, van lehetőség doktori címet szerezni a népegészségügyi területen is. A Doktori Iskolának több mint 60 akkreditált oktatója, illetve több mint 60 nappali tagozatos és levelező hallgatója van.
 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
  • 1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő,
  • 2. A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  • 3. A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
   • a mesterképzésbe való belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján 30 kredit szükséges az alábbi területekről: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezet-egészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek, egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás,
   • a népegészségügyi felügyelő specializáció választásának feltétele a népegészségügyi ellenőr alapképzési szakon szerzett szakképzettség vagy a korábbi közegészségügyi-járványügyi felügyelő szakképzettség.
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési és kimeneti követelmények
Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 04. 12:30