Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak

Szaki Információk

Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak

APN: Advanced Practice Nurse 

 

A mesterképzési szak megnevezése: kiterjesztett hatáskörű ápoló (Advanced Practice in Nursing)

A képzés célja

Ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is. Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez.

Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.

Szakmai kompetenciák

 • Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.
 • Képes önállóan akut és krónikus megbetegedésekben szenvedők ellátása során egyes gyógyszerek elrendelésére és egyes gyógyászati segédeszközök elrendelésére és felírására.
 • A diagnózisalkotás során képes alkalmazni a fizikális betegvizsgálat elemeit és képes a vizsgálati eredményeket megfelelően értékelni, a prioritásokat meghatározni és azt szakmai és nem szakmai környezetben egyaránt kommunikálni.
 • Képes komplex klinikai vizsgálatok megtervezésére és lebonyolítására, valamint a bizonyítékok integrálására a gyakorlatba.
 • Képes egészségfejlesztési programokat kidolgozni és a lebonyolításukat koordinálni, valamint képes az ellátás során felmerülő etikai problémák megfelelő kezelésére. 

A Kiterjesztett hatáskörű ápoló képzési kimeneti követelménye 
 

2024-ben várhatóan induló specializációk Nyíregyházán:

A specializációk indítását kari döntés és a jelentkezők száma határozza meg!

 

A képzésről:

A képzés időtartama: 4 félév (Specializációtól függően átlagos összes óraszám: 2000 óra)

Képzési forma: nappali tagozat

Szerezhető szakképzettség: Okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló (…. specializáció)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 
 • szakképzettség: okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló 
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Advanced Practice Nurse 
 • választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló

Finanszírozási forma: 
Államil ösztöndíjas és önköltséges finanszírozás
(Michalicza ösztöndíj- lásd lejjebb!)

*A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 55.§(2) értelmében „Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is.” 

Költségtérítés összege:  400.000 Ft/félév 

Szerezhető fokozat:  MSc

Képzési idő:  4 félév

Megszerzendő kreditek száma:  120

Jelentkezés feltétele:

 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak. 
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe, kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.
 • A mentőtiszt szakirány végzettséggel bíró jelentkezők esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretekből, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Nyelvi követelmény: nincs

Konzultációs rend

A munkáltatónak lehetősége van a konzultációs részvételt a munkaidő alatt biztosítani. 

 

MICHALICZA Ösztöndíj

Ösztöndíj Bizottság elbírálása alapján (160/2017,(VI.28) Kormányrendelet)

I. félévben - Nappali képzésben: min. 640.000 Ft 
II-IV. félévben 320.000 - 640.000 Ft-ig tanulmányi eredménytől függően.

 

Továbblépési lehetőségek

A mesterképzéssel megalapozhatják a doktori iskolák képzéseiben való részvételüket, pl. a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, illetve más hazai doktori iskolákban folytathatják tanulmányaikat, népegészségügyi és egészségtudományi, vagy magatartástudományi területeken.

Jelentkezési lap feltöltése

www.felvi.hu
DE ETK Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzés / nappali tagozat/ *állami ösztöndíjas
Felvételi elbeszélgetés - motiváció, szakmai önéletrajz bemutatása.

Képzés helye:
Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Telefon: (42) 404-411 /78222 mellék

További információ:
Ujváriné Dr. habil Siket Adrienn
egyetemi docens, kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak szakfelelős
siket.adrienn@etk.unideb.hu

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 10. 12:38