Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak

 


Szaki Információk

Kiterjesztett hatáskörű ápoló

A képzés célja

Ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is. Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez. 

Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására. 

Szakmai kompetenciák

 • Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra
 • Képes önállóan akut és krónikus megbetegedésekben szenvedők ellátása során egyes gyógyszerek elrendelésére és egyes gyógyászati segédeszközök elrendelésére és felírására.
 • A diagnózisalkotás során képes alkalmazni a fizikális betegvizsgálat elemeit és képes a vizsgálati eredményeket megfelelően értékelni, a prioritásokat meghatározni és azt szakmai és nem szakmai környezetben egyaránt kommunikálni.
 • Képes komplex klinikai vizsgálatok megtervezésére és lebonyolítására, valamint a bizonyítékok integrálására a gyakorlatba.
 • Képes egészségfejlesztési programokat kidolgozni és a lebonyolításukat koordinálni, valamint képes az ellátás során felmerülő etikai problémák megfelelő kezelésére. 

Jelentkezés feltétele:

 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak. 
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe, kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.
 • A mentőtiszt szakirány végzettséggel bíró jelentkezők esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretekből, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges (eszperantó és lovári nyelvből megszerzett nyelvvizsga is elfogadható).

Továbblépési lehetőségek

A mesterképzéssel megalapozhatják a doktori iskolák képzéseiben való részvételüket, pl. a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskola, illetve más hazai doktori iskolákban folytathatják tanulmányaikat, népegészségügyi és egészségtudományi, vagy magatartástudományi területeken.

 

www.felvi.hu

 

DEETK Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzés / nappali tagozat/ *állami ösztöndíjas

 • A kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakra jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) és motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez.
 • A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása, valamint az alábbi felvételi tételsor alapján történő szakmai felvételi.
 • Felvételi elbeszélgetés tételsor 2023.
 • A kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak nappali képzési munkarend szerint folyik az aktuális konzultációs beosztás szerint, amely óraszámtól és specializációtól függően havi 1, vagy 2 összefüggő oktatási hetet (hétfő-szombat) jelent.
 • Konzultációs rend

 

Jelentkezési cím:

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Telefon: (42) 404-411

 

További információ:

Ujváriné Dr. habil Siket Adrienn
egyetemi docens, kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak szakfelelős

siket.adrienn@etk.unideb.hu

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 24. 13:54