Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak (Sowosec)

Szerezhető fokozat: MA
Szerezhető szakképzettség: okleveles szociális gazdaság szakember
Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Képzési forma: nappali és levelező
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Önköltség összege(félév): 300.000.- Ft

A képzés előzményei, indokoltsága:

A szociális munka és szociális gazdaság mesterképzés szakmai alapjait széles nemzetközi együttműködés eredményeképpen kilenc európai felsőoktatási intézmény szakemberei dolgozták ki. A képzésfejlesztő munka célja egy olyan szociális szakember képzésének igénye volt, aki rugalmasan tud alkalmazkodni a közszektor működésének változásaihoz és így képes a professzionális szociális programokat megfelelő erőforrásokkal a legmagasabb hatékonyság mellett működtetni.
A képzésben tehát a legkorszerűbb szociális és társadalomtudományi ismeretek megismerésén túl kiemelt jelentősége van a gazdasági, gazdálkodástudományi, valamint a menedzsment és marketing ismeretek elsajátításának is. 

A képzés fő célkitűzései a következők:

 • a szociális szakma specifikációra építve sajátíttassa el a szociális gazdaság ismereteit, a szakmai standardokra építve mutassa be a gazdasági-szervezeti és irányítási területnek a szociális szféra számára releváns szakmai ismereteit;
 • a végzettek alkalmasak legyenek a tudományos-empirikus kutatások elvégzésére a programok evaluációjára, amelyekre alapozva új modelleket és koncepciókat képesek kidolgozni a szociális szolgáltatások számára, nemcsak hazai környezetben, hanem nemzetközi összehasonlításban, igazodva az Európai Unióban lezajló változásokhoz.
 • A képzés felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek összehangolni az egymástól gyakran eltérő szociális, szakmai, etikai és gazdasági célkitűzéseket;
 • a szociális gazdaság területén működő szervezetek létrehozásával erősítse a helyi gazdaságot, előmozdítva ezzel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok erőteljesebb gazdasági és társadalmi integrációját.
 • Olyan készségek fejlesztése, amelyek segítségével a végzettek képesek megérteni a nemzetközi-európai gazdasági, társadalmi és szociálpolitikai változásokat, illetve reflexióként képesek önállóan megtervezni és megszervezni az ezekhez igazodó szakmai programokat, fejlesztéseket, változtatásokat, helyi, regionális, nemzeti, illetve nemzetközi szinten, lokális, hazai és nemzetközi együttműködések formájában.
 • Segítse a szociális gazdaság területén dolgozók nemzetközi együttműködését, szakmai mobilitását az Európai Unió tagországaiban.

Napjaink globális folyamatai eredményeképpen olyan tudásbázist kellett létrehozni, mely megállja a helyét európai színtéren is, így került sor a képzés közös (JOINT) képzési formában történő kidolgozására és a nemzetközi képzési elemek (kurzusok, gyakorlatok) összehangolására.

A közös képzésről:

Az európai felsőoktatási térséghez való csatlakozás eredményeképp lehetőség nyílik közös képzési tartalmak fejlesztésére, melynek az egyik formája a közös (JOINT) képzés kidolgozása.
E képzési forma a hazai felsőoktatási rendszerben is újszerűként jelent meg, hazánkban a szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szakot akkreditálták elsőként JOINT képzésként.

A közös képzések legfontosabb szabályai:

A képzési programot a közreműködő felsőoktatási intézmények közösen dolgozzák ki, és azt az összes résztvevő partnerintézmény elfogadja.

 1. A hallgatók képzési idejük egy részét valamelyik külföldi partnerintézményben töltik, vagy annak felügyelete alatt teljesítik, melynek során a teljesített krediteket és érdemjegyeket a partnerintézmény oktatói adják.
 1. A külföldi partnerintézményben folytatott tanulmányokat, vagy a felügyeletük alatt szerzett krediteket, érdemjegyeket az anyaintézmény automatikusan elfogadja.
 1. A közreműködő intézmények oktatói közösen dolgozzák ki a curriculumot, a bemeneti és vizsgakövetelményeket, valamint tanítanak a partnerintézményekben.
 1. A képzés elvégzését tanúsító oklevél lehet nemzeti, amelyet az anyaintézmény állít ki és/vagy közös diploma.

A Szociális munka és szociális gazdaság közös képzés kidolgozásában és működtetésében résztvevő felsőoktatási intézmények:

 1. FH Campus Wien – Ausztria
 2. Hochschule München – Németország
 3. University of Ostrava – Csehország
 4. University of Trnava – Szlovákia
 5. Babes-Bolyai University – Románia
 6. University of Silesia – Lengyelország
 7. University of Poitiers – Franciaország
 8. Lucerne University of Applied Sciences and Arts – Svájc
 9. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – Magyarország

Nemzetközi tanulmányok teljesítésének lehetősége:

A közös képzésben a hallgatók akkor jogosultak a nemzetállami oklevél mellett a közös diploma megszerzésére, ha a képzésben legalább harminc kredit értékben teljesítenek nemzetközi tanulmányokat.
A hallgatók maguk tervezhetik meg, miként teljesítik a nemzetközi tanulmányaikat. A képzés során egyetlen kötelező elem az Interkulturális Projektmenedzsment c. kurzus nemzetközi képzésben történő teljesítése (10 kredit).

További lehetőségek:

 • részvétel nemzetközi oktatók Karunkon tartott kurzusain;
 • elméleti, vagy gyakorlati kurzusok partnerintézményben való teljesítése;
 • diplomamunka nemzetközi témavezetőnél történő elkészítése.

Főbb ismeretkörök:

Alapozó modulok

Nemzetközi gazdaság-és szociálpolitikai ismeretek, gazdálkodási alapismeretek, a globalizációs tendenciák és társadalmi hatásainak ismeretei, kvalitatív kutatásmódszertani ismeretek és evaluáció, az Európai Unió politikai, gazdasági működésére, jogalkotására, szabályozási mechanizmusaira vonatkozó ismeretek.

Szakmai törzsanyag

A szociális munka és szociális gazdaság összefüggéseinek ismeretei, szervezetek működésével kapcsolatos szociológiai és pszichológiai ismeretek, nonprofit szervezetek joga, vállalkozási jogi ismeretek, szociális marketing, költségmenedzsment és finanszírozási ismeretek, projektmenedzsment, szaknyelvi ismeretek, kompetenciafejlesztés, a helyi gazdaság és társadalom, valamint a területfejlesztési folyamatok elemzése

Differenciált szakmai ismeretek

Szociális szolgáltatások, intézmények minőségbiztosítása, szociális adminisztráció, munkajog, személyügyi és vezetési ismeretek, alkalmazott kutatásmódszertani ismeretek és evaluáció, szervezeti stratégiák, szervezetfejlesztés, európai interkulturális projektmenedzsment, alkalmazott szaknyelvi ismeretek, nemzetközi szakmai gyakorlat, vállalkozási ismeretek.

A szakképzettség birtokában:

Az okleveles szociális gazdaság szakértő végzettség birtokában jellemzően a szociális, valamint az egyéb közszolgáltatások területén tud a szakember magas színvonalú munkát végezni. A képzés kompetenciái elsősorban menedzsment, fejlesztő, szervező, valamint szakmai és gazdasági tervező feladatok ellátására teszi alkalmassá a végzettet. A nemzetközi ismeretek lehetőséget biztosítanak a szociális gazdaság területén határokon átnyúló szakmai programok fejlesztésére, menedzselésére.

A képzés gazdaság és társadalomtudományi alapjai, valamint az elméleti és kutatás módszertani ismeretek alkalmassá teszik a legjobb hallgatókat a társadalom és gazdálkodástudomány területén doktori programokba való belépésre is.

Idegennyelvi követelmények: 

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevélszükséges.

A kar széleskörű belépési feltételeket kínál az érdeklődőknek:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia alapképzési szakok, a pszichológia alapképzési szak, valamint a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ág, a jogi és igazgatási, a pedagógusképzési és az orvos-és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakjai.

FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS IDŐPONTJA

A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.

Ajánlott irodalom:

PONTSZÁMÍTÁS

JELENTKEZÉS

Legutóbbi frissítés: 2022. 12. 20. 15:13