Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló

 

A képzés célja

A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességei-ket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Ajánljuk a képzést

Az ápolás küldetése a társadalomban az, hogy segítse az egyéneket, a családokat és a csoportokat abban, hogy meghatározzák és megvalósítsák testi, szellemi és társadalmi lehetőségeiket és hogy ezt annak az állandóan változó környezetnek a kihívásai ellenére tegyék, ahol élnek és dolgoznak. Az ápolás művészet és tudomány, mely megkívánja a diszciplina speciális tudásanyagának és készségének ismeretét és alkalmazását. Az ápoló felelős-séget vállal az ápolási ellátás közvetlen biztosításáért az egyének, a családok, a csoportok és közösségek részére. Az ápoló az ápolás független művelője, aki felelős az általa nyújtott ellátásért.
A BSc ápoló képzést ajánljuk azoknak, akik elhivatottságot, belső motivációt éreznek embertársaik egészségi állapotáért, annak megőrzésében, kezelésében és a rehabilitációjában

A képzésről

A képzés ideje: 8 félév

Szerezhető fokozat: Bsc

Szerezhető szakképzettség: ápoló

Megszerzendő kredit száma: 240

Képzési forma: nappali és levelező

Nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlat

A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A tantermi gyakorlatok a kar korszerűen felszerelt szaktantermekkel biztosítja a képzés magas színvonalát. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra kereté-ben végzett szakmai tevékenység.

Kari infrastruktúra

A kar korszerűen felszerelt és berendezett szaktantermekkel biztosítja a gyakorlati képzés magas színvona-lát. A gyakorló termek elsősorban a betegellátás és gon-dozás feladatának elsajátítását segítik. Korszerűen felszerelt mikrobiológiai és morfológiai laboratórium teszi lehetővé az elméletben tanultak gyakorlati elsajátítását. 
A nyelvi képzés alatt a hallgatóknak angol és német nyelvből órarendbe épített, kis csoportban megtartott nyelvi órán való részvételt biztosítunk. 
Az alapszakon hallgatóinknak segítjük a tudományos diákköri munkába való bekapcsolódását, egy választott témában. Ezzel a hallgató tudását tovább bővítheti, melyről a Tudományos Diákköri Konferencián számot adhat. Lehetőség van arra, hogy ez a munka egyúttal a szakdolgozati téma, vagy a szakdolgozati védés is lehet. Az alapszakon elsősorban az egészség megőrzésére, a primer prevencióval kapcsolatos tudományos témákat preferáljuk. 
Az Ápolás és betegellátás alapszakon fontos a hallgatók testi egészségének fejlesztése, ehhez testnevelés órák és kondicionáló terem áll rendelkezésre, ahol a hallgatók fittségi állapotukat erősíthetik.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Ápolás és Betegellátás Alapszak kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik angol és német nyelvterületen. A pályázó hallgatók sikeres pályázatok után 1-3 hónapot tölthetnek Finnország, Csehország, Ausztria egészségügyi és szociális intézményeiben. A külföldön tartózkodáshoz nagy segítséget nyújt az Erasmus hallgatói ösztöndíj. 

Továbblépési lehetőségek

A továbbtanulni szándékozó végzett BSc ápoló hallgatóknak további lehetőségeket kínál karunk. A kiterjesztett hatáskörű Okleveles Ápoló Mesterszakon többféle specializációval várjuk azon hallgatókat, akik hivatásukat magasabb szinten művelni, fejleszteni kívánják. Az oktatás iránt érdeklődést mutató hallgatók az Egészségügyi tanár mesterszakon tanulhatnak tovább. Az Egészségügyi rehabilitációs menedzser és Akut betegellátó szakirányú továbbképzéseket azoknak ajánljuk, akik a rehabilitáció illetve a sürgősségi ellátás területén kívánnak elhelyezkedni. Azoknak, akik az egészségügyi és szociális ellátórendszert választanák, vagy már hasonló területen dolgoznak és komplex problémák megoldásában működnek együtt a gyógyító team tagjaként, ajánljuk a kar Egészségügyi szociális munka mesterképzését (MSc).  

Képzési és kimeneti követelmények

Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon ismerik:

  • az egészségügyi és szociális intézményrendszert,
  • az egészséges szervezet működését, az egészségkárosodások etiológiai tényezőit, megelőzésük lehetőségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit, patomechanizmusát,
  • a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszereket,
  • a gyakoribb betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségét,
  • a betegellátás (gondozás) során előforduló nosocomialis ártalmakat, a megelőzés és az elhárítás módjait, valamint a higiéné szabályait.

Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon alkalmasak:

  • segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében,
  • a beteg (gondozott) sajátos szükségleteinek a feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra,
  • együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában,
  • az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására,
  • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására.

Jelentkezés

A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató, valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad tájékoztatást.

Jelentkezési cím:

Debreceni Egyetem

Egészségtudományi Kar

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

Telefon: (42) 404-411

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 15. 09:40