Egészségügyi Szociális Munka Mesterszak (MSc)

 

Szerezhető fokozat:  MSc
Szerezhető szakképzettség: okleveles egészségügyi szociális munkás
Képzési terület:    orvos- és egészségtudományi
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Képzési forma: nappali és levelező

Egyedülálló, egyetemi diplomát adó képzés, amelyet Magyarországon elsőként karunk akkreditáltatott 2007-ben. Az egészségügyi szociális munka egy külföldön már bevált, de hazánkban még újnak számító szakmát honosít meg. A képzés tantervét külföldi kollégáinkkal dolgoztuk ki, hogy megfeleljünk a nemzetközi elvárásoknak. Ennek eredményeképpen a hazai mesterképzések körében a szak egyedülállóan gyakorlatorientált. A mesterfokozat birtokában hallgatóink beléphetnek a legmagasabb fokozatot adó doktori képzésekbe.

Kiknek ajánljuk?

Egészségtudományi és társadalomtudományi diplomával rendelkezőknek, akik az egészségügyi és szociális ellátórendszerben szeretnének elhelyezkedni, vagy már ezeken a területeken dolgoznak. Mindazoknak, akik a szociális problémák megelőzésében és kezelésében együttműködnek egészségügyi és szociális szakemberekkel az idősgondozás, a hospice-ellátás, a rehabilitáció, a betegellátás, a fogyatékosok gondozása, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek ellátásában.

A kar széleskörű belépési feltételeket kínál az érdeklődőknek:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.
  • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, sporttudomány képzési területről sport- és rekreációszervezés, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, továbbá a hitéleti képzési területről a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szak.

Képzési cél

Az Egészségügyi szociális munka mesterképzés arra készíti fel a hallgatókat, hogy képesek legyenek integrált szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, az egészségügyi és szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok, önálló segítő folyamatok kidolgozására és kivitelezésére, team–munkában való részvételre.
Az Egészségügyi szociális munka mesterszak ennek érdekében interprofesszionális és integrált tudást ad a hallgatóknak. A képzésben végzett szakemberek képesek lesznek az egészségügyi és a szociális rendszerekben szakemberként team munkában dolgozni és segítő beavatkozásokat tenni a megelőzés és a gyógyítás érdekében.

Karrier lehetőség

Fő elhelyezkedési területek: betegellátás és gyógyítás, időskorúak, fogyatékkal élők, hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai problémákkal rendelkezők segítése. Mindazok az intézmények és szolgáltatások, ahol komplexen jelennek meg a szociális és egészségügyi problémák, ahol a kliensek, betegek érdekében az interprofesszionális tudások és kompetenciák felhasználása szükséges a beavatkozásokban. Például idősek otthona, hospice ellátás, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek intézményei, kórházak.

Oktatási program

Alapozó tárgyak (kötelező)

Társadalom- és egészségpolitika, Egészségtudományi ismeretek, Egészségügyi és szociális jog, Egészségszociológia, Egészségpszichológia és mentálhigiéné, Szociális munka kliensei és módszerei.

Szakmai törzsanyag

Egészségügyi és nyugdíjbiztosítási rendszerek, Alkalmazott kutatásmódszertan, Minőségbiztosítás szociális és egészségügyi rendszerekben Egészségügyi rendszerek és menedzsment ismeretek, Szociális munka gyakorlat, Szociális környezet és  pidemiológia, Egészségügyi szociális munka területei és módszerei, Speciális csoportok rehabilitációja, Deviancia és magatartászavarok.

Differenciált szakmai törzsanyag

Fogyatékos személyek életminősége, Közösségi gondozás és team-munka, Gerontológia és klinikai geriátria, Esélyegyenlőség és társadalmi integráció, Segítő kapcsolat és tanácsadás pszichológiája, Pszichiátria-pszichoterápia, Szociális munka idősekkel, szociális munka tartós, illetve krónikus betegekkel, Szociális munka mentális és szenvedélybetegekkel, Szociális munka fogyatékos személyekkel.

Nyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Szakmai gyakorlat

A hallgató megismeri az egészségügyi szociális munka intézményeit, szolgáltatásait a szociális és egészségügyi rendszerekben. A gyakorlat felkészíti a hallgatókat az egészségügyi szociális munka területén dolgozó szakemberek kompetenciáira, a szolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel való együttműködésre, a problémakezelésben és a prevencióban alkalmazott módszerekre, felmérések kezdeményezésére, projektmunkák készítésére, elemzésére.

Jelentkezés

A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad tájékoztatást. A képzésről további információk: foh.unideb.hu.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 24. 09:29